Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

Informacja o przyznanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

22-07-2014
W dniu 21.07.2014 r. została podpisana Umowa o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji na zadanie pn:
 
"Rewaloryzacja zabytkowego Zespołu Pałacowo-Ogrodowego w Nieborowie 
i Arkadii. Zadanie II- Rewaloryzacja zabytkowego Ogrodu w Nieborowie. 
Etap II - Pielęgnacja drzewostanu w Ogrodzie w Nieborowie – wykonanie prac".
 
Wartość ogólna zadania: 917.094,05 zł.
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji: 898.112,00 zł.
 
http://www.wfosigw.lodz.pl/ajax,download,6.html?hash=15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940&attachment=0
 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
 
Opis projektu
Celem zadania jest ochrona zabytkowego krajobrazu, polegająca na pielęgnacji drzewostanu Ogrodu w Nieborowie wg inwentaryzacji dendrologicznej i projektu gospodarki drzewostanem, wykonanych w Etapie I. Planowane prace mają na celu poprawę stanu zdrowotnego, w szczególności drzew wiekowych, oraz stabilizację ekosystemu zabytkowego ogrodu. Środowisko przyrodnicze Ogrodu w Nieborowie to wynik kilkusetletniej interakcji człowieka i przyrody. Planowane zabiegi pielęgnacyjne (cięcia sanitarne, korygujące, techniczne a także założenie wiązań elastycznych opasowych) mają na celu poprawę kondycji i statyki wybranych istniejących drzew w części regularnej, użytkowej i krajobrazowej, Utrzymanie przyrodniczego charakteru oraz poprawa stanu zdrowotnego drzew w pozytywny sposób wpłyną na zachowanie różnorodności biologicznej, charakterystycznej dla środowiska historycznego ogrodu. Realizacja zadania pozwoli na utrzymanie stabilności środowiska przyrodniczego ogrodu, miejsca bytowania gatunków rzadkich i chronionych.
 
Utrzymanie ciągłości pielęgnacji drzewostanu oraz objęcie wybranych obszarów zintensyfikowanymi pracami ogrodniczymi posiada bezpośredni wpływ na zachowanie ogromnego potencjału edukacyjnego nieborowskiego ogrodu oraz będzie miało wpływ na kształtowanie współczesnych postaw w stosunku do przyrody, tradycji, kultury.