Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

Oferta pracy

14-11-2019
Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
z siedzibą w Nieborowie
ogłasza nabór na stanowisko starszego wartownika w Wewnętrznej Służbie Ochrony
 
Miejsce pracy : Muzeum w Nieborowie i Arkadii,  powiat Łowicz
 
 
Wymagania formalne:
 
wykształcenie minimum średnie
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
aktualne orzeczenie lekarskie  stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
aktualna legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej  z wpisem  B
staż pracy w zawodzie kwalifikowanego pracownika ochrony minimum 1 rok
znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia
obywatelstwo polskie.
 
Wymagania dodatkowe:
dyspozycyjność
dobra sprawność psychofizyczna
wysoki poziom kultury osobistej
umiejętność pracy w zespole
odpowiedzialność
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
umiejętność planowania i organizacji pracy 
umiejętność obsługi komputera i pakietu Office
doświadczenie w obsłudze systemów ochrony elektronicznej (SSW i N oraz SSP).
Warunki pracy i płacy:
 
Oferujemy:  umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu 
Rodzaj pracy :  w systemie równoważnych norm czasu pracy w układzie 12/24/48 godzin wolne po służbie nocnej na podstawie ustalonego harmonogramu czasu pracy
Zakres obowiązków:  zadania  i obowiązki wynikające z  przepisów prawa , rozporządzeń wewnętrznych  i instrukcji w zakresie ochrony osób i mienia.
Wymagane dokumenty :
List motywacyjny wraz  z CV (prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”).
Kserokopie świadectw pracy
Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem
Oświadczenie kandydata o  zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo  umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.
 
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum w Nieborowie i Arkadii (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nieborow.art.pl 
lub pocztą na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie 
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Aleja Lipowa 35 
99-416 Nieborów 
 w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko starszego wartownika Wewnętrznej Służby Ochrony”
 
Procedura naboru:
I etap – sprawdzanie i ocena wymagań formalnych. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi kandydatami w ramach I etapu rekrutacji.
•    II etap – ocena merytoryczna nadesłanych aplikacji oraz rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa.
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej.
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Państwa dane:
a. w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji 
b. w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody
I. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do:
a. dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b. sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c. usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
d. przenoszenia danych,
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego.