Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

OFERTA PRACY

13-11-2017
Muzeum Narodowe w Warszawie
Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii
z siedzibą w Nieborowie
ogłasza nabór na stanowisko wartownika w Wewnętrznej Służbie Ochrony
 
Miejsce pracy: Muzeum w Nieborowie i Arkadii,  powiat Łowicz
 
Wymagania formalne:
wykształcenie minimum średnie
pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych
niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
aktualne orzeczenie lekarskie  stwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do  wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej
zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
aktualna legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni obiektowej  z wpisem  B
staż pracy w zawodzie kwalifikowanego pracownika ochrony minimum 1 rok
znajomość przepisów prawa wynikających z ustawy o ochronie osób i mienia
obywatelstwo polskie.
 
Wymagania dodatkowe:
dyspozycyjność
dobra sprawność psychofizyczna
wysoki poziom kultury osobistej
umiejętność pracy w zespole
odpowiedzialność
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych
umiejętność planowania i organizacji pracy 
umiejętność obsługi komputera i pakietu Office
doświadczenie w obsłudze systemów ochrony elektronicznej (SSW i N oraz SSP).
 
Warunki pracy i płacy:
Oferujemy:  stabilne warunki pracy, umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu
Rodzaj pracy :  w systemie równoważnych norm czasu pracy w układzie 12/24/48 godzin wolne po służbie nocnej na podstawie ustalonego harmonogramu czasu pracy
Zakres obowiązków:  zadania  i obowiązki wynikające z  przepisów prawa , rozporządzeń wewnętrznych  i instrukcji w zakresie ochrony osób i mienia.
Wymagane dokumenty :
CV z listem motywacyjnym, zawierającym oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV przez Muzeum w Nieborowie i Arkadii dla potrzeb niezbędnych w procesie realizacji, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Do procesu selekcji będą dopuszczone tylko dokumenty zawierające powyższą klauzulę.
Kserokopie świadectw pracy
Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie potwierdzone za zgodność z oryginałem
Oświadczenie kandydata o  zdolności do czynności prawnych i o korzystaniu z pełni praw publicznych.
Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo  umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku
Kopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, uprawnieniach.
 
Termin i miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać w siedzibie Muzeum w Nieborowie i Arkadii (w sekretariacie), przesłać pocztą lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@nieborow.art.pl 
lub pocztą na adres:
Muzeum Narodowe w Warszawie 
Oddział Muzeum Nieborowie i Arkadii
Aleja Lipowa 35 
99-416 Nieborów 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2017 r.  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko wartownika Wewnętrznej Służby Ochrony”
 
Dokumenty, które wpłyną po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Jednocześnie informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.nieborow.art.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Muzeum w Nieborowie i Arkadii.