Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

OFERTA PRACY- ASYSTENT-EDUKATOR

26-03-2018

Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

ogłasza nabór na stanowisko  asystent-edukator  w Dziale Sztuki

 

Wymagania niezbędne

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność,
 • uczciwość,
 • miła aparycja,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • mile widziana znajomość języków obcych,
 • znajomość Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy 
  o muzeach.

 

Główne zadania

 • prowadzenie lekcji muzealnych,
 • przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
 • opracowywanie scenariusza wydarzeń edukacyjnych,
 • przygotowywanie warsztatów plastycznych,
 • opieka nad wydarzeniami muzealnymi organizowanymi przez Muzeum,
 • nadzór nad pracownikami dozoru ekspozycji w trakcie udostępniania dla publiczności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
 • współpraca w przygotowywaniu wydarzeń muzealnych.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne

 • życiorys/CV,
 • kopia świadectwa dojrzałości,
 • certyfikaty, opinie, referencje,
 • ew. kopie świadectw pracy

Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Narodowe w Warszawie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.)”.

Oferujemy:

 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
 • ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę na czas określony,
 • wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.

 

Terminy i miejsce składania dokumnetów

 • dokumenty należy złożyć do 13.04.2018r.,
 • decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego/osobistego dostarczenia),
 • miejsce składania dokumentów:

 

Muzeum Narodowe w Warszawie

Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii

Kancelaria w Pałacu

Aleja Lipowa 35

99-416 Nieborów

z dopiskiem: Oferta pracy – asystent - edukator

 

Oferty można przesyłać mailem na adres email: , składać osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres.

 

Inne informacje

Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane.

Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie.

W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji.

Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii  jest pracodawcą równych szans
i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

 

Techniki i metody naboru

- weryfikacja nadesłanych ofert,                                                                                                                          

- rozmowa kwalifikacyjna.

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.                                                                                   

Wybrani kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru.

O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.