Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Komunikaty

OFERTA PRACY- ASYSTENT-EDUKATOR

15-10-2018
Muzeum Narodowe w Warszawie Oddział Muzeum w Nieborowie i Arkadii 
ogłasza nabór na stanowisko  asystent-edukator  w Dziale Sztuki
 
 
WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo  skarbowe,
wykształcenie minimum średnie,
wysoka kultura osobista,
komunikatywność,
uczciwość,
miła aparycja,
umiejętność pracy w zespole,
mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
mile widziana znajomość języków obcych, 
znajomość Ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz Ustawy 
o muzeach. 
 
GŁÓWNE ZADANIA:
prowadzenie lekcji muzealnych,
przygotowywanie ofert edukacyjnych dla szkół i przedszkoli,
opracowywanie scenariusza wydarzeń edukacyjnych,
przygotowywanie warsztatów plastycznych,
opieka nad wydarzeniami muzealnymi organizowanymi przez Muzeum,
nadzór nad pracownikami dozoru ekspozycji w trakcie udostępniania dla publiczności w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zbiorów,
współpraca w przygotowywaniu wydarzeń muzealnych.
 
DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE:
życiorys/CV,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego,
oświadczenie kandydata/kandydatki o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Narodowe w Warszawie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO.”
 
OFERUJEMY:
możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego w prestiżowej instytucji kultury,
ciekawe zadania wykonywane w przyjaznym i kreatywnym zespole,
doskonałą, niekorporacyjną atmosferę pracy,
zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pierwsza umowa na 3 miesięczny okres próbny,
wymiar czasu pracy pełen etat w wymiarze 8 godzin dziennie.
 
TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
dokumenty należy złożyć do: 23.10.2018r.,
decyduje data wpływu oferty do muzeum (stempla pocztowego/osobistego dostarczenia),
miejsce składania dokumentów:
 
Muzeum w Nieborowie i Arkadii                                                                               
Sekretariat w Pałacu                                                                                                             
ul. Aleja Lipowa 35                                                                                                               
99-416 Nieborów
z dopiskiem: Oferta pracy – asystent – edukator
 
oferty można składać od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-15.00 lub wysłać pocztą na podany wyżej adres
 
WARUNKI PRACY:
Miejsce wykonywania pracy na terenie Muzeum w Nieborowie i Arkadii.
 
INNE INFORMACJE
Oferty nie spełniające wymogów formalnych, złożone lub uzupełnione po terminie, nie zawierające numeru ogłoszenia lub zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru nie będą rozpatrywane. 
Życiorys/ CV, muszą być podpisane własnoręcznie. W ofercie należy podać dane kontaktowe, adres e mail, nr telefonu oraz adres do korespondencji. 
 
TECHNIKI I METODY NABORU 
- weryfikacja nadesłanych ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna. 
 
Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty. Wybrani kandydaci/ kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru. 
O terminach etapów naboru kandydaci/ kandydatki będą powiadamiani telefonicznie. 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. 
Muzeum Narodowe w Warszawie jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
I. Administratorem Twoich danych osobowych jest Muzeum Narodowe w Warszawie przy
al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa. 
II. W sprawie ochrony swoich danych osobowych możesz skontaktować się za pomocą adresu email: iodo@mnw.art.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora Danych wskazany w punkcie I powyżej. 
III. Cele i podstawy przetwarzania. Będziemy przetwarzać Twoje dane: 
a) w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji  do dnia 31.10.2018r.
b) w celach przyszłych procesów rekrutacyjnych, w przypadku wyrażenia zgody 
IV. Prawa osób, których dane dotyczą: Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych 
c) usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania 
d) przenoszenia danych 
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego .