Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.
Aktualności

Zasady zwiedzania w okresie zagrożenia COVID-19

19-03-2021
Regulamin zwiedzania w okresie zagrożenia COVID-19
 
ZASADY ZWIEDZANIA obowiązujące w okresie zagrożenia COVID-19
 
Ograniczenie terminów i godzin zwiedzania
  • od 12.04 do 30.09.2021 r. poniedziałek - niedziele w godzinach od 10.00 do 17.30 (poniedziałek dzień bezpłatny)
  • od 01.10 do 30.11.2021 r. poniedziałek - niedziele w godzinach od 10.00 do 15.30 (poniedziałek dzień bezpłatny)
  • od 01.12.2021 do 28.02.2022 r. ekspozycja w pałacu będzie nieczynna
Obszary i obiekty udostępnione do zwiedzania
1. Do zwiedzania zostaje udostępnione wnętrze Pałacu w Nieborowie (bilet do nabycia wyłącznie w kasie w Pałacu)
2. Ze zwiedzania zostają wyłączone do odwołania: stała ekspozycja Majoliki Nieborowskiej w budynku Manufaktury oraz Świątynia Diany w Arkadii
 
Ograniczenie liczebności i czasu zwiedzania
Jednocześnie w pałacu może przebywać 40 osób, przewidziany czas zwiedzania dla jednej osoby wynosi 60 min.
 
Działalność edukacyjna i naukowa
1. Działalność edukacyjna będzie prowadzona na otwartej przestrzeni oraz w sali edukacyjnej. (http://www.nieborow.art.pl/edukacja/lekcje-muzealne/wazne-informacje/)
2. Do odwołania zawieszone zostaje prowadzenie prac badawczych, korzystanie z biblioteki oraz przeprowadzenie kwerend przez osoby spoza instytucji. W odniesieniu do pracy naukowej, osoby nie będące pracownikami muzeum mogą kontaktować się z pracownikami Działu Sztuki, którzy w miarę możliwości postarają się pomóc w tym zakresie za pomocą narzędzi cyfrowych.
 
Ogólne zasady zwiedzania
Zwiedzanie muzeum możliwe będzie z zachowaniem odpowiednich reżimów sanitarnych, wynikających z obowiązujących przepisów i szczególnych zasad obowiązujących w okresie zagrożenia COVID-19.
1. W trakcie zwiedzania należy stosować się do obowiązującego prawa, nowych zasad zwiedzania oraz poleceń wydawanych przez pracowników muzeum.
2. Zwiedzający mają obowiązek zakrywania ust i nosa we wnętrzach ekspozycyjnych.
 
Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku:
a) dziecka do ukończenia 4. roku życia,
b) osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia w tym zakresie nie jest wymagane.
 
Odkrycie ust i nosa jest możliwe:
a) w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby,
b) w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia,
c) w celu umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą.
 
3. Zwiedzający realizują obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą własnych środków ochronnych. 
 
4. Zwiedzający zobowiązani są poruszać się w sposób zapewniający zachowanie dystansu przestrzennego, co najmniej 1,5 m, chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie.
Nakaz zachowania dystansu przestrzennego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
 
5. Do odwołania, na terenie muzeum obowiązuje zakaz gromadzenia się.
 
6. Zwiedzający są zobowiązani do zachowania najwyższych zasad higieny osobistej, w tym stosowania zasad ochrony podczas kichania i kaszlu, mycia i dezynfekcji rąk oraz unikania kontaktu z powierzchniami dotykowymi.
 
7. Wprowadza się dla zwiedzających obowiązek dezynfekowania dłoni przy wejściu do wnętrz ekspozycyjnych przy użyciu środków dezynfekcyjnych zapewnionych przez muzeum.
Muzeum zapewni zwiedzającym płyn do dezynfekcji, który będzie dostępny w strefie wejścia do i wyjścia z pałacu.
 
8. Brak wymaganych środków ochrony osobistej lub uporczywe łamanie zasad dystansu przestrzennego lub zasady gromadzenia się będzie skutkowało koniecznością opuszczenia muzeum bez możliwości zwrotu kosztów poniesionych na zakup biletu.
 
9. Przy kasie oraz w sklepiku muzealnym może się znajdować tylko jedna osoba, pozostałe osoby muszą zachować dystans przestrzenny, co najmniej 1,5 m.
 
10. Zakup biletu lub rzeczy ze sklepiku muzealnego powinno się odbywać w miarę możliwości poprzez płatności bezgotówkowe.
 
11. Do odwołania, obowiązuje jedynie zwiedzanie indywidualne.
 
12. Do odwołania, nie jest możliwe korzystanie z usług przewodnickich.
 
13. Podstawą wejścia do ogrodów oraz na ekspozycję w Pałacu pozostaje posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
 
14. Na terenie ogrodów w Nieborowie i Arkadii znajdują się ogólnodostępne toalety. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w toaletach, osoby oczekujące na wejście powinny przebywać na wolnym powietrzu z uwzględnieniem konieczności zachowania dystansu przestrzennego, co najmniej 1,5 m.
 
15. Muzeum zastrzega sobie prawo do krótkookresowego zamykania wstępu do niektórych fragmentów ogrodów lub wnętrz budynków ze względu na konieczność przeprowadzenia prac porządkowych, dezynfekcyjnych oraz wietrzenia.
 
16. Do wnętrz ekspozycyjnych nie można wnosić dużych plecaków, toreb, walizek oraz kijów do nordic walking.
 
17. Zwiedzający wnętrza ekspozycyjne są zobowiązani do poruszania zgodnie z wyznaczonym kierunkiem zwiedzania bez możliwości zawracania oraz zgodnie z wskazaniami pracowników muzeum.
 
18. Fotografowanie i filmowanie nie może zakłócać ruchu turystycznego i przeszkadzać innym zwiedzającym. Materiał zdjęciowy może być wykorzystany jedynie do celów niekomercyjnych. Zastrzega się możliwość zakazu fotografowania zabytków nienależących do muzeum.
 
19. Na terenie ekspozycji w Pałacu obowiązują następujące zakazy:
a) wnoszenia broni palnej;
b) wnoszenia niebezpiecznych i ostrych przedmiotów;
c) wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika);
d) palenia tytoniu oraz korzystania z papierosów elektronicznych i bezdymnych;
e) jedzenia i picia;
f) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających;
g) prowadzenia rozmów telefonicznych z użyciem urządzeń mobilnych;
h) dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
i) wchodzenia na dywany i siadania na meblach;
j) ślizgania się po posadzkach;
k) fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania;
l) fotografowania oraz filmowania elementów systemów bezpieczeństwa przy eksponatach oraz na salach ekspozycyjnych.
 
20. Wewnętrzna Służba Ochrony, we współpracy z innymi pracownikami, będzie odpowiadać za monitorowanie i przestrzeganie przez zwiedzających reżimu sanitarnego (np. zachowywania odstępów, używania płynów odkażających, maseczek)
 
21. Miejsca bezpośredniego kontaktu ze zwiedzającymi (kasy) zostaną doposażone w dodatkowe zabezpieczenia (przezroczyste przegrody) odgradzające pracownika od osób kupujących.
 
22. Wszystkie osoby przebywające na terenie muzeum są zobowiązane do stosowania się do poleceń pracowników muzeum, w szczególności Wewnętrznej Służby Ochrony, oraz pracowników zewnętrznego podmiotu ochraniającego obiekty muzeum.
 
23. Wejście na teren muzeum jest równoznaczne z akceptacją niniejszych zasad.