Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Deklaracja Dostępności

Muzeum Narodowe w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Muzeum w Nieborowie i Arkadii
Data publikacji strony internetowej: 2015-04-22
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-05-23


Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.


Treści niedostępne:

1. Zdjęcia i inne treści nietekstowe nie mają opisów alternatywnych.
2. W niektórych miejscach brakuje oznaczenia języka.
3. Struktura nagłówków na stronie nie jest klarowna.
4. Miejscami nie jest zapewniony wystarczający kontrast między poszczególnymi elementami.
5. Na stronie są opublikowane dokumenty PDF i jpg, które nie są dostępne.
6. Podczas nawigacji po stronie czasami focus przestaje być widoczny.
7. Niektóre hiperłącza nie są oznaczone prawidłowo.
8. Nie ma możliwości zatrzymania slidera – „karuzeli”, w której prezentowane są zdjęcia na stronie głównej.

Wyłączenia:
1. Strona powstała przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
2. Dokumenty niedostępne opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
3. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
4. Multimedia opublikowane przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej.


Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-17
Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Knapek, adres poczty elektronicznej . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 697 200 054. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

Muzeum w Nieborowie i Arkadii, Aleja Lipowa 35, 99-416 Nieborów Muzeum składa się z dwóch obiektów – zespołu pałacowo-parkowego w Nieborowie oraz ogrodu romantycznego w Arkadii. Zespół pałacowo-parkowy i ogród w Arkadii leżą w odległości 5 km od siebie. Do obydwu miejsc najłatwiej dojechać samochodem. W Nieborowie można skorzystać z prywatnych parkingów. Przed ogrodem w Arkadii jest parking gminny. Najbliższe stacje PKP znajdują się w Łowiczu (autobus, TAXI), Mysłakowie i Bednarach. Z Łowicza do Nieborowa jest 9,5 km. Z Mysłakowa do Arkadii 0,8 km, z Bednar do Nieborowa jest 4,5 km. Ze stacji PKP Łowicz podróż można kontynuować taksówką lub korzystając z usług prywatnych przewoźników. Zespół pałacowo-parkowy w Nieborowie jest częściowo dostępny. W parku są szerokie aleje spacerowe z ziemno-żwirową nawierzchnią. Zejście do kanału to 8 kamiennych schodów, przy nich drewniane, strome szyny.

Na terenie zespołu znajdują się następujące zabudowania obecnie dostępne dla zwiedzających:
1. Kordegarda – przy bramie wejściowej, pełni funkcję kasy. Budynek nie jest dostępny. Do okienka kasowego prowadzą 3 stopnie, bez rampy. W przypadku takiej potrzeby pracownik kasy wychodzi do osoby pragnącej zakupić bilet. Kasa jest wyposażona w pętlę indukcyjną.
2. Manufaktura – stała ekspozycja znajduje się na parterze. Do wejścia prowadzą 2 stopnie oraz ustawiona przy nich drewniana rampa. Wewnątrz można poruszać się bez przeszkód.
3. Przechowalnia owoców – obecnie mieści się tu sala edukacyjna. Aby do niej wejść należy zejść po 6 stopniach. Nie ma tu rampy ani platformy przyschodowej.
4. Pałac – ekspozycja znajduje się na parterze i pierwszym piętrze. Wejście dla gości jest po lewej stronie, w wieży. Prowadzą do niego 2 stopnie i drewniana rampa. Szerokość drzwi i przejść umożliwia swobodne przemieszczanie się po parterze. Na piętro można wejść wyłącznie schodami zabiegowymi (krętymi). W budynku nie ma windy, podnośników ani platform przyschodowych. Pomiędzy niektórymi pomieszczeniami są progi od 1 do 5 cm wysokości.
5. Stara oranżeria – ekspozycja roślin oranżeryjnych. Wejście do wnętrza to 3 stopnie w dół, bez rampy.
6. Nowa oranżeria – w sezonie letnim mieści się tu kawiarnia. Wejście do budynku to jeden stopień w dół, przy których znajduje się drewniana rampa. Podłoga pomieszczenia usypana jest ze żwirku. Na trawniku przed Nową oranżerią ustawione są leżaki.
7. Toalety – na terenie znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz przewijak.
8. Biura – biura nie są dostępne. Obecnie trwają prace związane ze zmianami lokalizacji przestrzeni biurowej. W efekcie część z nich będzie dostępna.

Ogród romantyczny w Arkadii jest dostępny. W parku są szerokie aleje spacerowe z ziemno-żwirową nawierzchnią. W parku są ławki oraz przenośne toalety. Obecny regulamin pozwala na wstęp do parku w Nieborowie i Arkadii z psami, w tym psami przewodnikami i psami asystującymi. Do budynków nie można wejść z psem. Pracujemy nad zmianą regulaminu. Nie zapewniamy usługi wideotłumaczenia na język migowy. W kasach i informacji Muzeum w Nieborowie oraz Parku w Arkadii znajdują się pętle indukcyjne.


Informacje dodatkowe

Jeśli w opisie Muzeum w Nieborowie i Arkadii nie znaleźli Państwo informacji, której potrzebują prosimy o kontakt z Anią Knapek, pełnomocnikiem Dyrektora ds. dostępności. Chętnie odpowiemy na dodatkowe pytania. Strony Muzeum Narodowego w Warszawie i jego oddziałów powstały w 2013 roku, ostatnia aktualizacja w zakresie funkcjonalności miała miejsce wiosną 2018 roku. Ich dostępność zapewni jedynie całkowita przebudowa. Nowoczesny, intuicyjny i dostępny serwis www jest jednym z naszych priorytetów. Prace nad nim trwają od 2020 roku.