Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Regulamin zwiedzania Ogrodów

Ogrody nieborowski i arkadyjski stanowią część Muzeum i są objęte ochroną prawną. Przyjemność z pobytu, troska o bezpieczeństwo własne, o ochronę przyrody, dzieł sztuki i architektury, a także komfort innych zwiedzających zapewni stosowanie się do poniższych zasad:
 
Na terenie zespołu pałacowo-ogrodowego w Nieborowie i na terenie ogrodu w Arkadii nie wolno:
– zakłócać ciszy (zakazane jest używanie przenośnych urządzeń emitujących dźwięki, takich jak odtwarzacze muzyki, odbiorniki radiowe itp.),
– niszczyć i uszkadzać obiektów architektury oraz roślinności,
– wspinać się na drzewa i wchodzić do zbiorników wodnych,
– płoszyć i chwytać zwierząt, 
– wchodzić do bukszpanowych ornamentów parterowych,
– parkować pojazdów poza wyznaczonymi miejscami,
– wyrzucać śmieci poza wyznaczonymi do tego celu miejscami,
– przebywać w ogrodzie podczas burz i silnych wiatrów.
 
W zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie i  na terenie ogrodu w Arkadii obowiązuje zakaz:
– wnoszenia broni palnej oraz niebezpiecznych i ostrych narzędzi, 
– wspinania się i siadania na rzeźbach ogrodowych i ruinach,
– wzniecania i używania ognia,
– wprowadzania niebezpiecznych zwierząt, 
– jazdy na rowerze lub hulajnodze (nie dotyczy dzieci do lat 7), 
Uwaga: Rowery należy zostawić przypięte w przeznaczonych do tego stojakach przy kasie głównej.
– jazdy na wrotkach, łyżworolkach, deskorolkach itp.,
– spożywania alkoholu,
– przebywania dzieci do lat 12 bez opieki osoby dorosłej,
– wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających.
 
Pisemnej zgody kuratora Muzeum wymaga:
– organizowanie imprez, zgromadzeń publicznych i zbiórek pieniędzy,
– prowadzenie działalności gospodarczej lub handlu obnośnego,
– umieszczanie reklam i ogłoszeń, 
– fotografowanie lub filmowanie w celach komercyjnych, 
– przebywanie na terenie ogrodu poza godzinami zwiedzania.
 
Informacje dodatkowe:
– Na terenie Muzeum można wykonywać zdjęcia o charakterze niekomercyjnym, nienaruszające dobrych obyczajów i niepowodujące zniszczeń zabytkowego otoczenia. W innych przypadkach konieczna jest zgoda kuratora Muzeum w formie umowy cywilno-prawnej. 
– Muzeum nie odpowiada za naruszenie przez osoby trzecie dóbr osobistych gości, w tym szkody wyrządzone z powodu utrwalania i wykorzystywania ich wizerunku. 
– Psy wolno wprowadzać tylko na smyczy, po wykupieniu sprzętu niezbędnego do uprzątnięcia odchodów. Pupile rasy agresywnej muszą mieć założony kaganiec. 
– Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie zespołu  pałacowo-ogrodowego oraz na terenie ogrodu w Arkadii. 
– Wędkowanie po wykupieniu zezwolenia jest możliwe w godzinach określonych w odrębnym regulaminie. Dodatkowe informacje można uzyskać w kasie Muzeum. 
– Na terenie ogrodu mogą być prowadzone czynności porządkowe przy użyciu urządzeń i pojazdów mechanicznych.  
– Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiedzialność prawną ponoszą ich opiekunowie. 
– Osoby zakłócające spokój i porządek oraz niestosujące się do regulaminu mogą zostać pozbawione prawa do zwiedzania, bez zwrotu kosztów wstępu. 
– Muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia ekspozycji oraz ogrodu w przypadku szczególnych przedsięwzięć. 
– W trosce o bezpieczeństwo zwiedzających Muzeum zastrzega sobie możliwość zamknięcia ogrodu w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych, np. silnego wiatru.
 
Wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum są zobowiązane do stosowania się do poleceń pracowników Muzeum, w szczególności wewnętrznej służby ochrony, oraz pracowników zewnętrznego podmiotu ochraniającego obiekty Muzeum.