Niniejszy serwis wykorzystuje pliki cookie. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację tego stanu rzeczy.

Ważne informacje

Zapraszamy do bezpiecznego udziału w muzealnych zajęciach i do zastosowania się do obowiązujących zaleceń i rozporządzeń!!!

 

JAK ZAMÓWIĆ ZAJĘCIA?

 

WYBÓR TERMINU:

• od poniedziałku do piątku od godz. 10.00 do godz. 15.00,

• lekcja trwa 60–120 minut

 

REZERWACJA ZAJĘĆ:

• mail: edukacja@nieborow.art.pl lub tel. 46 838-56-35 wew. 215, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00,

• prosimy o podanie tematu lekcji, preferowanego terminu zajęć, liczebności grupy oraz danych zamawiającego,

• lekcje prosimy zamawiać z dwutygodniowym wyprzedzeniem,

• nie łączymy grup,

• grupa może liczyć maksymalnie 25 osób w przestrzeni ogrodowej,

• grupa może liczyć maksymalnie 15 osób w przestrzeni sali edukacyjnejrozporządzenie Prezesa Rady Ministrów, ustalające zasady udostępniania muzeów do 5 czerwca 2021 r. (str.13) - https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000086101.pdf ).

 

 ZASADY REZERWACJI:

• prosimy o telefoniczne potwierdzenie rezerwacji pod nr 46 838-56-35 wew. 215 lub pod adresem e-mailowym edukacja@nieborow.art.plnajpóźniej na 2 dni robocze przed terminem zajęć (bez potwierdzenia rezerwacji zajęcia się nie odbędą)

• będziemy wdzięczni za punktualne przybycie; grupa, która nie uprzedzi o swoim spóźnieniu, po upływie 20 minut od planowanego rozpoczęcia lekcji nie będzie przyjęta

• oprócz opłaty za lekcje należy również doliczyć opłatę za bilety wstępu do Muzeum,  koszt biletu dla dzieci i młodzieży uczącej się w wieku 7- 26 lat wynosi 1 zł.

• nauczyciele i opiekunowie grupy są zobowiązani do wykupienia biletów ulgowych wstępu do ogrodu (koszt: Nieborów- 10 zł, Arkadia- 10 zł)

• opłaty za lekcje i bilety prosimy wnosić w dniu wizyty w Muzeum,

• okrycia wierzchnie, torby oraz plecaki uczestnicy zostawiają w szatni,

• opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,

• nauczyciele lub opiekunowie mogą wykonywać zdjęcia podczas zajęć, ale bez użycia lampy błyskowej

• opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa za pomocą własnych środków ochronnych w przestrzeni sali edukacyjnej,

• opiekun ma obowiązek pozostania z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum,

 

Zalecenia dla uczestników zajęć:
  1. Uczestnik zajęć powinien być wyposażony w maskę ochronna.
  2. Uczestnik zajęć powinien zachowywać dystans 1,5 m od innych uczestników oraz prowadzącego.
  3. Uczestnik zajęć przed wejściem do muzeum i rozpoczęciem zajęć powinien zdezynfekować ręce z wykorzystaniem płynu udostępnionego przez muzeum.

WIZERUNEK I PRAWA AUTORSKIE

·     opiekunowie uczestników zajęć przyjmują do wiadomości, że udział w warsztatach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne utrwalanie wizerunku uczestników. Muzeum przysługuje nieograniczone w czasie i przestrzeni terytorialnej prawo do wykorzystywania fotografii oraz nagrań w celu związanym ze statutową działalnością, w szczególności poprzez publikację ww. materiałów na własnych stronach www, w mediach społecznościowych oraz własnych kanałach informacyjnych wraz z prawem udzielania sublicencji.

·     opiekunowie uczestników zajęć przenoszą na Muzeum autorskie prawa majątkowe (wraz z prawem zależnym) do stworzonych w ramach warsztatów utworów, na wszelkich polach eksploatacji, w szczególności:

1)   w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

2)   w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

3)   w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

• jeżeli opiekunowie nie wyrażają zgody na utrwalanie wizerunku uczestników, prosimy o wcześniejszą informację,

 

20 minutowe spóźnienie umówionej grupy na zajęcia muzealne jest równoznaczne z rezygnacją z zajęć.

 

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa pytania.

Prosimy o kontakt z Działem Sztuki od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00 pod nr tel. 46 838-56-35 wew. 215 lub pod adresem e-mailowym: edukacja@nieborow.art.pl

 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby rezerwacji zajęć edukacyjnych znajdziecie Państwo [tutaj]

 

Edukatorzy muzealni:

Sylwia Salamądra

Magdalena Kozioł

 

46 838-56-35 wew. 215

edukacja@nieborow.art.pl